Katkaistaan velkaantumisen kierre

Tulevalla hallituskaudella pitää saada talouskuri aikaiseksi ja Suomen velkaantuminen katkaistua.
Seuraavan hallituksen päätehtäviä on saada lisättyä tuloja kohonneiden korkomenojen hoitamiseen
sekä kompensoimaan kaikki uudet yhteiskunnan maksamat palvelut. Tähän on ainakin kaksi
vaihtoehtoa. Huonona ratkaisuna pidän ainaista velanottoa ja verojenkorotuksia. Itse lähtisin
toteuttamaan seuraavia ratkaisuvaihtoehtoja

1. Veronmaksajilla ei voi maksattaa aina kehitteillä olevia uusia palveluita sekä vastikkeettomia
etuja. Aina ei voi ottaa uutta velkaa vaan on myös priorisoitava palvelutarpeita sekä mietittävä
erilaisia tapoja toteuttaa tarpeellisia palveluita. Vastuullisesti hoidettu taloudenpito mahdollistaa
tulevaisuudessakin tasokkaat palvelut kaikille. Mielestäni vastuullinen talous ei ole sitä, että
nostetaan veroja aina kun tarvitaan lisää rahaa palveluihin. Verojen korotuksen pitää olla viimeinen
vaihtoehto tasapainottaa taloutta.
2. Työllisyysastetta pitää saada nostettua tulevaisuudessa mm. tutkimukseen, kehittämiseen ja
innovaatiotoimintaan -määrärahoja nostamalla ja koulutukseen satsaamalla. Työvoiman
saatavuusongelmat eivät saa olla este yritystoiminnalle. Näistä syistä Suomessa pitää satsata
rahoitukseen ja koulutuspaikkojen lisäämiseen, varsinkin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Koulutusta
kannattaa tarjota yritysten henkilöstötarpeet huomioiden, jopa toteuttaa räätälöityä koulutuslinjoja.
Koulutuspaikkoja pitää lisätä aloille ja alueille, joilla on pulaa työvoimasta. Kilpailukykyä, työnteon
kannattavuutta ja työvoiman saatavuutta voidaan parantaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan
tasoa ja kestoa tarkistamalla, osaavan työvoiman maahanmuuton helpottamisella, prosesseja
nopeuttamalla sekä esteiden vähentämisellä
3. Kannustinloukkuja pitää saada vähennettyä ja ihmiset tuottamaan yhteiskunnalle verovaroja.
4. Vastuullinen markkinatalous on mielestäni hyvinvointiyhteiskunnan ja kilpailukyvyn perusta.
Kestävä talouskasvu luo edellytykset sille, että ihmisten hyvinvointia sekä ympäristön kantokykyä
pystytään ylläpitämään. Yrittäjien asemaa parantaisin lisäämällä ja kohdentamalla resursseja sekä
muuttamalla toimintatapoja riippuen siitä, millainen yritys on. Aloittaville- ja startup-yrityksille pitää
luoda innovatiivinen toimintaympäristö sekä otollinen maaperä yhdessä tekemiseen, joka sisältää
tukea “paperitöihin”. Tämän lisäksi tarvitaan kohdennettua taloudellista tukea, jolla mahdollistetaan
uusien innovatiivisten yritysten kehittyminen. Tutkimus, kehittäminen ja innovaatio ovat pohja
yritystoiminnan menestykselle ja pienten yritysten mahdollisuuteen laajentua tai perustaa uusi
yritys. Rahoitusta tulee jakaa resurssiviisaasti eli kannustaen hyvinvointia ja kestävää kehitystä
edistäviä taloudellisia ratkaisuja.
5. Kuntien tai hyvinvointialueiden velvoitteiden lisääminen ja laajentaminen on arvioitava
huolella. Hyvä kysymys on, joudummeko tulevaisuudessa miettimään, mitkä palvelut voidaan
toteuttaa yhteiskunnan varoilla? Pystyvätkö kunnat tai hyvinvointialueet vastaamaan heille
velvoitetuista palveluista?
6. Siirretään verotuksen painopistettä kulutukseen työn verottamisen sijaan.